Om Green Growth Nordic AB

Ny mark tillverkas inte och konkurrensen om jordens befintliga råvaror ökar. För närvarande befinner vi oss i en kraftig och nödvändig omställning från ett på sikt ohållbart samhälle till en ökad miljömedvetenhet. När omställningar sker uppstår också nya möjligheter. Det är dessa möjligheter vi ska utnyttja.

Vår affärsidé

Vår affärsidé består i att investera i bolag och projekt som påverkar vår miljö i en positiv riktning. Detta sker genom investeringar inom de så kallade areella näringarna som består bl.a. skog och jord. Dessutom är områdena förnyelsebar energi och miljöteknik av intresse. Verksamheten ska bedrivas på ett ur miljösynpunkt hållbart sätt. Lönsamhet och miljötänkande ska gå hand i hand när investeringsalternativen utvärderas.

Vårt mål

Vårt mål är att leverera långsiktigt värde till aktieägarna huvudsakligen genom substansvärdetillväxt och årliga utdelningar. Vårt mål uppnås genom ”gröna” investeringar på strategiskt valda marknader och områden som samtidigt bidrar till förbättringar av den globala miljön.